Statut udruge MVKO

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/2014.) Skupština Udruge Molitveni vijenac Kraljice obitelji u Zagrebu, Mošćenička 3, na sjednici dana 26.rujna 2015. godine donijela je

STATUT Udruge Molitveni vijenac Kraljice obitelji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje: – naziv, sjedište, znak i ostala obilježja Udruge – područje na kojem Udruga djeluje – zastupanje Udruge – ciljevi Udruge – djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi Udruge – način osiguranja javnosti djelovanja Udruge – način učlanjivanja i prestanka članstva, prava i obveze članova – način vođenja popisa članova – stegovna odgovornost članova Udruge – tijela Udruge, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata – izbor i opoziv likvidatora Udruge – imovina udruge, način njezina stjecanja i raspolaganja – prestanak postojanja Udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka – način rješavanja sukoba i sporova unutar Udruge – prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

MVKO je oblik slobodnog i dragovoljnog udruživanja katoličkih vjernika u Republici Hrvatskoj, koji se povezuju radi molitveno-duhovnoga zajedništva i promicanja zajedničkih ciljeva, radi produbljivanja molitvenoga života u obitelji, bez stjecanja dobiti, te se podvrgavaju pravilima ovog Statuta. Kao udruga vjernika MVKO uređuje svoje odnose prema crkvenim vlastima u skladu sa Zakonikom kanonskog prava.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT, ZNAK UDRUGE,

Članak 3.

Naziv Udruge je: Molitveni vijenac Kraljice obitelji. Skraćeni naziv Udruge je: MVKO Naziv Udruge na latinskom jeziku je: Corona precatoria Reginae familiae. Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Malo vijeće.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 3,5 cm s natpisom: Molitveni vijenac Kraljice obitelji – Corona precatoria Reginae familiae – Zagreb i likom Blažene Djevice Marije – Kraljice obitelji s 2 golubića. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak u obliku cvijeta s trideset i jednom (31) laticom, a u sredini lik Kraljice obitelji s dva golubića.

III. PODRUČJE NA KOJEM UDRUGA DJELUJE I ZASTUPANJE

Članak 6.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Međunarodna suradnja Udruge odvija se u skladu sa zakonom.

Članak 7.

Udrugu zastupaju predsjednik i dvoje dopredsjednika.

IV. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Cilj Udruge je okupljanje i povezivanje katoličkih obitelji i vjernika sa svrhom: – da se u obitelji podržava ljudsko i kršćansko dostojanstvo – da se molitveno i duhovno povezuju i podupiru obitelji, redovničke zajednice i svećenici – da se zajedništvo ostvaruje molitvom i susretima – da se izgrađuju zdrave obitelji koje će rado prihvaćati katoličke smjernice za život i moralni odgoj mladeži – da se zauzimaju za duhovni i moralni preporod obitelji i domovine Hrvatske. Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je duhovnost.

Članak 9.

Ciljevi MVKO se ostvaruju obavljanjem sljedećih djelatnosti: – redovitim susretima članova Udruge – održavanjem duhovnih obnova i duhovnih vježbi (za obitelji i mladež, za različita zvanja i zanimanja) – održavanjem molitvenih susreta i hodočašća za članove Udruge sukladno Zakonu – suradnjom sa župskim obiteljskim zajednicama – suradnjom sa srodnim društvima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Udruga MVKO ne obavlja gospodarske djelatnosti.

V. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja osigurava se pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge, informativnim listićima, internetskom stranicom i na druge prikladne načine.

VI. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom MVKO može postati svaki punoljetni vjernik ako prihvati da: 1. moli dogovorene molitve za 31 obitelj, za sve molitvene vijence, za svećenika i redovničku zajednicu svog molitvenog vijenca 2. svog molitvenoga dana sudjeluje na misi i prikaže je za sve molitvene vijence 3. sudjeluje u ostvarivanju godišnjega plana i programa MVKO 4. sudjeluje na zajedničkoj mjesečnoj misi 5. poštuje vjerska načela i odredbe ovoga Statuta.

Članom se postaje upisom u popis članova i primanjem iskaznice.

Članak 12.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi i datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Članska iskaznica na naslovnici ima 31 cvjetnu laticu u kojoj su upisana imena članova, a u sredini cvijeta je upisan nadnevak molitvenoga dana. Iskaznica koju primaju svećenik i redovnička zajednica sadrži: redni broj MVKO, ime svećenika, redovničke zajednice i imena članova. U središnjem dijelu iskaznice upisan je molitveni sadržaj za molitveni dan.

VII. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 14.

Članovi MVKO imaju sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

 • da se okupljaju na susretima i sudjeluju u radu Udruge
 • da traže duhovnu i molitvenu pomoć
 • da budu na vrijeme obaviješteni o svim djelatnostima Udruge
 • da biraju i budu birani u tijela Udruge
 • da mole svoga molitvenoga nadnevka predviđene molitve
 • da sudjeluju u zajedničkoj mjesečnoj misi
 • da surađuju s ‘ Marijom i Martom’ i drugim moliteljima
 • da savjesno izvršavaju preuzete obveze
 • da čuvaju i štite ugled, čast i imovinu Udruge
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge  da novčanim prilozima pomažu rad i širenje MVKO.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje

 • ako se zatraži ispis po vlastitoj želji
 • zbog povrede Statuta, nanošenja štete Udruzi i remećenja međuljudskih odnosa
 • smrću člana (oslobođeno mjesto u vijencu najprije se nudi članovima obitelji).

VIII. STEGOVNE MJERE

Članak 16.

Svaki član ima pravo prigovora i žalbe na rad pojedinih tijela ili članova Udruge. Prigovor se u pismenom obliku dostavlja Velikom vijeću.

Članak 17.

Članovima Udruge mogu se izreći stegovne mjere:

 • pismena opomena
 • opoziv s funkcije
 • isključenje iz Udruge

 

Razlozi za stegovne mjere mogu biti:

 • djelovanje protivno interesima i ciljevima Udruge,
 • povrede Statuta i drugih službenih dokumenata Udruge
 • nanošenje štete ugledu i djelovanju MVKO
 • zloupotreba položaja i utaja novca
 • neobavljanje ili neuredno obavljanje dužnosti ili funkcije,
 • nekorektan odnos prema ostalim članovima Udruge i remećenje vjerničkih i međuljudskih odnosa i sl.

Članak 18.

Stegovni postupak pokreće Veliko vijeće i zajedno sa Etičkim povjerenstvom utvrđuje odgovornost, a stegovne mjere izriče Malo vijeće odnosno Skupština ako se radi o osobama koje Skupština bira i razrješava.

IX. USTROJ UDRUGE
Članak 19. Udruga MVKO može osnivati svoje ogranke – molitvene vijence – u pojedinim župama, sukladno odobrenju župnika. Ogranke osniva Malo vijeće čijom se odlukom određuje djelovanje ogranaka. Ogranci nemaju pravnu osobnost. Članak 20. Svaki molitveni vijenac bira dvije osobe koje se brinu za djelovanje i napredak svog molitvenog vijenca, a nazivaju se ‘Marija i Marta’. One čine poveznicu između nadležnog župnika i molitelja i dužne su se ravnati prema posebnim Pravilima za obnašanje službe “Marije i Marte”.

X. TIJELA UDRUGE

Članak 21.

Tijela MVKO su: 1. Skupština 2. Veliko vijeće 3. Malo vijeće Mandat svih tijela u Udruzi traje 3 (tri) godine.

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine izabrani predstavnici molitvenih vijenaca svih župa u kojima djeluje MVKO . Bira se jedan (1) predstavnik po župi iz redova članstva Molitvenog vijenca, a imena izabranih dostavljaju se tajnici Udruge. Mandat predstavnika u Skupštini je 3 godine. Na Skupštinu se mogu pozivati gosti kao i drugi članovi Udruge, koji mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja. Članak 23. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna Skupština zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake treće godine. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge najmanje 14 dana prije sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima skupštine, a sadrži prijedlog dnevnog reda i dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 24.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji.

Članak 25.

U slučaju isteka mandata tijela udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 10 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 26.

Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom. Tajnik udruge vodi zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

Članak 27.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Ukoliko sjednici ne prisustvuje potrebna natpolovična većina, sjednica se odgađa za pola sata. Ako se ni tada ne okupi potreban broj, Skupština započinje radom i odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.

Skupština Udruge: – usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune – bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, tajnika i duhovnika – bira i razrješava članove Malog i Velikog vijeća – usvaja plan rada za sljedeću godinu – razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge za prethodnu godinu – usvaja godišnje financijsko izvješće – odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti – odlučuje o prestanku postojanja Udruge – odlučuje o udruživanju u saveze udruga i zajednice – odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugog tijela Udruge.

Članak 29.

Predsjednik: – zastupa i predstavlja Udrugu – saziva Skupštinu – utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje – brine se o izvršenju prihvaćenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge – upravlja imovinom Udruge – podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge – dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga – brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge – odgovara za zakonitost rada MVKO pred državom i Crkvom.

Članak 30.

Predsjednika Udruge, laika, bira Skupština Udruge na mandat od 3 (tri) godine. Ista osoba može biti više puta birana za predsjednika Udruge. Kandidata za predsjednika Udruge predlažu članovi Skupštine.

Članak 31.

Predsjednik Udruge je po funkciji i predsjednik Maloga vijeća. Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

Članak 32.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran: – na vlastiti zahtjev, – opozivom.

Do opoziva predsjednika Udruge može doći zbog razloga koji podliježu stegovnoj odgovornosti navedenih u članku 17.

Postupak opoziva pokreće Veliko vijeće na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/5 članova Skupštine. O razrješenju i opozivu predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koju je dužan sazvati dosadašnji predsjednik. Odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

U slučaju razrješenja ili opoziva predsjednika Udruge, na istoj sjednici bira se novi predsjednik za preostali dio mandata.

Na isti način mogu biti opozvani ili razriješeni dopredsjednici, tajnik i članovi Velikog i Malog vijeća i odmah zamijenjeni drugima za preostali dio mandata. Prijedlog za njihov opoziv daje predsjednik Udruge ili Veliko vijeće.

Članak 33.

Dva dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 3 (tri) godine. Dopredsjednici su

 • ovlaštene osobe koje zastupaju Udrugu
 • pomažu predsjedniku u koordiniranju rada MVKO
 • jedan od dvaju dopredsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju predsjednikove spriječenosti ili odsutnosti
 • obavljaju i druge poslove po nalogu predsjednika.

O ovlastima i zadaćama koje daje dopredsjednicima, predsjednik je dužan obavijestiti Malo vijeće. Za svoj rad dopredsjednici odgovaraju Skupštini i predsjedniku Udruge.

Članak 34.

Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od 3 (tri) godine za obavljanje administrativnih poslova u Udruzi. Za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Udruge.

Tajnik:

 • vodi popis članova Udruge;
 • priprema materijale za sjednice Skupštine i sastanke Malog vijeća
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Malog vijeća
 • vodi i čuva pismohranu Udruge
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

Članak 35.

Udruga ima duhovnika kojeg bira Skupština na mandat od 3 (tri) godine, a potvrđuje crkvena vlast.

Duhovnik: – skrbi za pravorijek vjere – skrbi za duhovni napredak članova – sudjeluje u duhovnim obnovama i vježbama – pomaže u svim važnim pitanjima djelatnosti MVKO – po potrebi određuje svog zamjenika.

Članak 36.

Veliko vijeće:

 • pravno, financijski i administrativno nadzire djelovanje Udruge i njenih tijela i utvrđuje je li njihov rad u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge
 • s posebnom pažnjom nadzire materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge
 • o svojim nalazima i mišljenju obavještava Skupštinu, Malo vijeće i tijelo ili osobu čiji je rad nadziran i po potrebi predlaže stegovni postupak
 • za svoj rad odgovara Skupštini kojoj jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu. Članak 37.

Veliko vijeće čini pet (5) članova izabranih na Skupštini na mandat od 3 (tri) godine. Na prvoj sjednici Veliko vijeće između svojih članova bira predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Članak 38. Veliko vijeće održava redovne i izvanredne sjednice. Redovna sjednica Velikog vijeća održava se najmanje jednom godišnje. Sjednice saziva predsjednik Velikog vijeća najmanje osam dana prije održavanja. Odluka o sazivanju sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Izvanrednu sjednicu Velikog vijeća saziva predsjednik Velikog vijeća prema osobnoj procjeni, na zahtjev većine ostalih članova Velikog vijeća ili na zahtjev predsjednika Udruge. Odluka o izvanrednom sazivanju sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja i na toj sjednici se raspravlja samo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

Veliko vijeće pravovaljano odlučuje ako sjednici nazoči više od polovice njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U hitnim i opravdanim slučajevima sjednica Velikog vijeća može biti sazvana i održana telefonski, a o sadržaju sjednice sastavlja se zapisnik.

Članak 39.

Malo vijeće je izvršno i operativno kolegijalno tijelo koje za svoj rad odgovara Skupštini koja ga bira na mandat od 3 (tri) godine. Čine ga predsjednik Udruge ( koji je ujedno i predsjednik Malog vijeća), dva dopredsjednika, tajnik, duhovnik i šest članova od kojih je jedan blagajnik.
10
Sjednice Malog vijeća saziva predsjednik prema potrebi i vlastitoj procjeni najmanje 8 dana prije održavanja. Odluka o sazivanju sadrži dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja. Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici nazoči više od polovice njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U hitnim i opravdanim slučajevima sjednica Malog vijeća može biti sazvana i održana telefonski, a o sadržaju sjednice sastavlja se zapisnik.

Članak 40.

Malo vijeće:

 • predlaže način provedbe programa rada koji je prihvaćen na sjednici Skupštine
 • predlaže Statut, njegove izmjene i dopune i druge opće akte MVKO
 • bira, potvrđuje i opoziva lividatora Udruge
 • osniva povjerenstva za određene djelatnosti MVKO iz redova članstva  donosi pravila za obnašanje službe ‘Marija i Marta’
 • odgovorno je za materijalno-novčano poslovanje Udruge
 • osniva ogranke, razmatra rad pojedinih ogranaka i odlučuje o prestanku njihova djelovanja
 • jednom godišnje podnosi izvješća o radu Skupštini
 • obavlja i druge poslove sukladno Statutu i općim aktima Udruge.

XI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 41.

Likvidator zastupa MVKO u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje MVKO do okončanja postupka likvidacije i brisanja MVKO iz Registra udruga.

Imenuje ga i opoziva Malo vijeće na neodređeno vrijeme. Likvidator može biti svaki član Udruge, ali i ne mora biti član Udruge.

XII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 42.

U svom djelovanju MVKO se koristi materijalnim dobrima, a to su:

novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava. Imovinu može stjecati donacijama, darivanjem i dobrovoljnim novčanim prilozima svojih članova. Udruga raspolaže imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 43.

Materijalno-financijsko poslovanje Udruge uređuje se posebnim Pravilnikom, a vodi ga blagajnik sukladno zakonu.

Za svoj rad blagajnik odgovara Malom vijeću s kojim je dužan usko surađivati. Jednom godišnje podnosi financijsko izvješće Skupštini.

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 44.

MVKO prestaje postojati odlukom Skupštine Udruge ili u drugim slučajevima propisanima Zakonom. Odluka se donosi dvotrećinskom većinom članova Skupštine. Članak 45.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, njezina materijalna dobra pripadaju biskupiji na čijem se području ta dobra nalaze. Imovina Udruge ne može se dijeliti osnivačima niti članovima Udruge.

XIV. NAČIN RJEŠAVANJA SUKOBA I SPOROVA UNUTAR UDRUGE

Članak 46.

Sve međusobne sporove i sukobe iz članstva u Udruzi članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz posredovanje Etičkog povjerenstva Udruge. Etičko povjerenstvo imenuje Skupština između članove Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja povjerenstva uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Tumačenje Statuta daje Skupština, a tumačenje drugih akata daje Malo vijeće.

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu prestaje važiti Statut Udruge od 24.09.2011. g.

U Zagrebu, 26.rujna 2015. Predsjednica Udruge MVKO Marina Šturlić